Абонаментно счетоводно обслужване

 • Включва текущо водене на счетоводството, според изискванията на Закона за счетоводство, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и осигурителното законодателство на Република България.
 • Изготвяне на месечни справки по ЗДДС и VIES. ИНТРАСТАТ декларации.
 • Изготвяне, на документи при възстановяване на ДДС.
 • Обработка на информация за персонала включваща ТРЗ и ЛС. Изготвяне на всички документи свързани с болнични и отпуски. Декларации към НОИ.
 • Декларация обр. №1 и №6. Изготвяне на ведомости за работна заплата.
 • Изготвяне на документи свързани с пенсиониране на служители във фирмата.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за кредити от служители във фирмата на трудови договори
 • Обработка на банкови документи. On – Line банкиране.
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети и данъчна декларация.
 • Попълване на статистически форми и подаване в НСИ
 • Финансови консултации при кандидатстване за кредит или ипотека.
 • Съдействие при кандидатстване за банков кредит.
 • Данъчна защита.
 • Осигуряване на данъчен адрес.
 • Регистриране на фирми. Промяна обстоятелства на фирма.
 • Административни услуги свързани с функционирането на бизнес дружества.
 • Цени за абонаментно обслужване – таблица от офертите ни